I tallenes verden

Forfattere: Kjartan Tvete og Vigdis B. Petersen

Dette er ei utradisjonell matematikkbok der forfatterne søker å endre et vanlig mønster der nytt stoff først presenteres og gjennomgås for at leserne så skal praktisere den nye kunnskapen gjennom oppgaveløsing. I denne boka ledes leserne fram mot situasjoner og problemer som er egnet for aktiv eksperimentering og utforskning. Det fremhever erfaring fra utforskende aktiviteter som forberedelse til møte med og bruk av matematiske begrep og sammenhenger.

Forfatterne stimulerer til rik produksjon av uformell matematikk, med bruk av varierte språklige uttrykk som grunnlag for generalisering. De diskuterer ulike former for begrunnelser og bevis, eksempler på studentresonnement brukes i teksten. Overgang fra aritmetikk til algebraisk tenkning og bruk av algebra blir sentralt ved analyse av ulike typer tallmønstre. Glimt fra matematikkens historie er trukket inn for å vise ideenes opprinnelse og som orienteringsstoff.

Boka kan brukes på flere måter og er aktuell på flere nivåer i grunnskolelærerutdanningen. Emner fra elementær tallteori danner en felles kontekst for arbeid mot overordnede mål, med mulighet for ulik vektlegging av stoff og kapitler. Boka sikter mot å gjøre studenter fortrolig med tallbegrep, tallregning og tallegenskaper, slik at de kan planlegge aktiviteter som stimulerer elevenes nysgjerrighet. Boka egner seg til å utvikle lærerkompetanse i utforskende og samarbeidende undervisningsformer, for diskusjoner og presentasjoner for hele klasser.

Forfatterne har lang erfaring med matematikkundervisning i grunnskole og lærerutdanning.

ISBN: 978-82-90898-668
Pris: kr. 355,-

Bestilles på ordre@fagbokforlaget.no.

I tallenes verden