MODELLERING

– Matematikk for skole og samfunn

Av: Lisa Steffensen

Matematiske modeller spiller en svært avgjørende rolle i dagens samfunn. Nasjonalt og internasjonalt forventes det at elever skal ha kompetanse om matematisk modellering. Men hva innebærer modellering i skolen? Hvordan kan elever på småtrinnet eller ungdomsskolen forventes å lære om komplekse modeller som prøver å finne løsninger på vanskelige samfunnsutfordringer? Lisa Steffensen har en forskningsbasert og praksisnær tilnærming når hun beskriver hvordan modellering kan foregå i skolen. Gjennom eksempler, som fra en modelleringsaktivitet på 4.trinn der elevene arbeidet med CO2-utslipp fra kjøretøy, gir forfatteren innsikt i modellbegrepet, modelleringsprosessen og mål en kan ha for elevenes utforsking og læring. Hun gjør greie for hva som kjennetegner en modelleringsoppgave, og beskriver læreres tilrettelegging for elevers modellering. Elevene arbeider med oppgaver med flere mulige løsninger, de undersøker sammenhenger, de lager hypoteser.  Det preger undervisningen og samtalenes kvalitet at elevene foretar en type matematisering som stimulerer til utforsking og bruk av teknologi. Boka handler slik om at modelleringsaktivitetene påvirker læringsmiljøet. Den inneholder en rekke eksempler og forslag til oppgaver som passer på grunnskolens barne- og ungdomstrinn, den er aktuell for lærere og som pensumslitteratur i lærerutdanningene GLU 1-7 og GLU 5-10.

Lisa Steffensen har doktorgrad i matematikkundervisning, er lærerutdanner i matematikk, har arbeidet som matematikk- og naturfaglærer på ungdomstrinnet og  forsker på hvordan samfunnsaktuelle problemstillinger som klimaendringer kan inkluderes i matematikkfaget.

ISBN 9788293598138
Pris: 199,-

Bestilles på ordre@fagbokforlaget.no.

Modellering