TEGNING SOM STRATEGI

– i arbeid med matematiske utfordringer

Av: Mona Røsseland

I denne boka viser Mona Røsseland hvordan bevisst bruk av tegning kan støtte elevers læring og arbeid med matematikk. De fleste barn bruker tegning som uttrykksform før de lærer å skrive. Det er en tilgjengelig strategi for elevene. Gjennom tegning utforsker de egen tenkning, de klargjør og får større tiltro til egen forståelse. Tegning fungerer samtidig som støtte når elevene samarbeider og utveksler strategier og løsninger. Røsseland viser hvordan tegning kan være en effektiv strategi i arbeid med tekstoppgaver og problemløsningsoppgaver. Samtidig som hun beskriver styrken i elevenes frie utvikling av tegning som matematisk språk, retter hun oppmerksomhet mot en spesiell form for tegning, modelltegning, der matematisk tenkemåter uttrykkes ved hjelp av rektangler for å illustrere størrelsene som inngår i tekst- og problemløsningsoppgaver. En stor del av boka er praktiske eksempler på hvordan en kan bruke modelltegning som strategi innenfor ulike matematiske emner, som de fire regneartene, brøk, prosent, forholdsregning og algebra.   Boka aktualiserer hele grunnskoletrinnet, er aktuell for lærere og som pensumslitteratur i lærerutdanningen GLU 1-7 og GLU 5-10 og foreligger i oktober 2023.

Mona Røsseland har doktorgrad i matematikkundervisning, og arbeider som forsker og lærerutdanner.  Hun har bakgrunn som lærer i grunnskolen og lærebokforfatter (Multi).

ISBN 9788293598121
Pris: 199,-

Bestilles på ordre@fagbokforlaget.no.

Tegning som strategi